10 Aralık 2018 Pazartesi 08:30:32
» Mahmut ESEN: Haberin devamı: ikinci bölüm:

Mahmut ESEN: Haberin devamı: ikinci bölüm:

...
Paylas
http://www.bagimsizozgurmedya.com
Mahmut ESEN: Haberin devamı: ikinci bölüm:
http://www.bagimsizozgurmedya.com/turkhaber.html
Narko-Terör Ve Bağlantıları - 29 Aralık 2017, Cuma 21:50:14
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

...

...Birnci bölüm:

İkici bölüm

haberin devamı:

2-Son yapılan açıklamalara (düzeltilmiş rakamlara) göre FETÖ/PYD soruşturmaları kapsamında 38.716 kamu personeli görevinden uzaklaştırılmıştır. Görevinden uzaklaştırılanlardan 33.483 kişi görevine iade edilmiştir.[5]

Göreve son verme işlemleri gibi görevden uzaklaştırma işlemleri de devam etmektedir.

15.07.2016 tarihinden sonra görevden uzaklaştırılan kamu görevlileri hakkında ilgili mevzuatında öngörülen (soruşturma açılması/göreve iadesi/açıkta kalma durumun belirli aralıklarla gözden geçirilmesine ilişkin) süreleri belirleyen hükümler, olağan üstü hal süresince uygulanmayacaktır.

3- Adalet Bakanlığı verilerine göre FETO/PYD soruşturmaları kapsamında, 13.06.2017 tarihi itibarıyla, hakkkında soruşturma yapılan kişi sayısı 161.785'dir.

ü  Bu kişilerden  47.136'sı adli kontrol uygulanarak; 13.497'si ise  herhangi bir koruma tedbiri uygulanmaksızın serbest bırakılmıştır. Yine haklarında soruşturma  yürütülen 30.597 kişi hakkında yakalama/gözaltı gibi adli bir işlem yapılmamıştır.

ü  50.436 kişi hakkında tutuklama tedbiri uygulanmıştır.  (Tutuklananlardan arasında  2 AYM üyesi, 104  Yargıtay üyesi, 41 Danıştay üyesi,  3 HSYK üyesi,  2492 hakim/savcı, 7.143 asker (169'u general amiral) 8.849 polis, 24 vali, 73 vali yardımcısı, 115 kaymakam  bulunmaktadır.)

ü  8.359 kişi bir süre tutuklu kaldıktan sonra (büyük bölümüne adli kontrol tedbirleri uygulanarak)  tahliye edilmiştir. (Tahliye edilenler arasında 8 Yargıtay üyesi, 1 Danıştay üyesi, 2 HSYK üyesi, 208 hakim/savcı, 1332 asker, 1336 polis, 3 vali,  9 vali yardımcısı, 4 kaymakam da yer almaktadır.)

ü  7.605 kişi kaçak durumda olup, haklarında yakalama kararı çıkarılmıştır. (  Arananlar arasında  26 yargıtay üyesi, 6 Danıştay üyesi, 218 hakim/savcı, 147 asker, 386 polis, 3 vali yardımcısı ve 9 kaymakam vardır.)

ü  790 kişi hakkında gözatı sürecinin devam ettiği;[6]

Anlaşılmıştır.

Ayrıca örgütün şifreli mesajlaşma programı Bylock çözümlenmiş, 147 tepe yöneticisinin bu programı kullandığı belirlenmiştir. Ayrıca, 215.092 kullanıcı ID'si belirlenmiş, 23.171 kişiye adli işlem yapılmıştır.[7]

4-KHK'ler kapsamında karar alan/görevlerini yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki/idari/mali/cezai sorumlulukların doğmayacağı; açılan davalarda Y.D. kararı verilemeyeceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

  5-657 sayılı DMK bazı eklemeler yapılmıştır. (Devlet memurluğuna atanabilmek için güvenlik/arşiv soruşturması yapılmış olması koşulu getirilmiş, bu suretle güvenlik/arşiv soruşturması uygulaması yaygınlaştırılmış; terör örgütleriyle bağlantı vb. durumlar, disiplin yönünden Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren fiil ve haller arasına dahil edilmiştir.)

ü  KİT personeline de ilk girişte güvenlik /arşiv soruşturması yapılması uygulaması getirilmiş; terör örgütleriyle bağlantı durumun tespiti personelin sözleşmesinin feshini gerektiren haller arasına dahil edilmiştir.

ü  TSK ile birlikte yurt dışında görev yapacak olan kamu personeline de harcırah karşılığında 2.882 TL geçmeyecek şekilde aylık ödenecektir.

 6-Bazı kanunlarda Başbakanın görev ve yetkilerine ilişkin ibareler, Cumhurbaşkanı olarak değiştirilmiştir. (657 sayılı DMK, 6136 sayılı Ateşli Silahlar, 375 sayılı KHK)

7-Artvin ilinde Kemalpaşa, Aksaray ilinde Sultanhanı adıyla ilçeler kurulmuştur.

8-Belirli süre için Mülkiye, Adalet ve HSK  müfettişliklerine yapılacak atamalarda (yaş sınırını yükseltmek/hizmet yılını düşürmek şeklinde)  kolaylıklar getirilmiştir.      

b)-Yerel Yönetimler

9-5393 sayılı Belediye Kanununda bazı ek/değişiklikler yapılmıştır.

ü  Belediye başkanı/meclis üyelerinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması/ tutuklanması/ kamu hizmetinden yasaklanması vb. hallerde İçişleri Bakanı/ il valileri tarafından belediye başkanı veya meclis üyesi ataması yapılabilecektir. Böylesi durumlarda belediye meclisi toplantısı yapılmayacak, meclisin görevleri belediye encümenin atanmış üyelerince yerine getirilecektir. Muhasebe işlemleri de Maliye Bakanlığı saymanlık birimlerine gördürülecektir.

[Bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu illerimizde bazı belediyelerin terör örgütüyle doğrudan ilişkili hâle geldiği tespit edilmiş olan toplam 101  belediye başkanı görevden alınmıştır. [8] (Bunlardan 93'ü PKK, 8'i de FETÖ iltisaklı belediyelerdir.)]

ü  El konulan/kayyım atanan belediyelerde bağıtlanmış mal/hizmet alım sözleşmeleri yüklenicilerinin; terör örgütleriyle bağlantısının EGM tarafından belirlenmesi veya sözleşmede belediye yararının gözetilmediğinin anlaşılması halinde bu sözleşmeler tek taraflı olarak feshedilebilecektir.Yüklenicilerin teminatları gelir kaydedilecek, kendilerine ceza/tazminat vb. ödeme yapılmayacaktır.

ü  Belediye hizmetlerinin aksatılmasının terör veya şiddet olaylarıyla mücadeleyi olumsuz etkilemesi hallerinde bu hizmetler, il özel idaresi/Yatırım İzleme ve Koor. Başkanlığınca yapılacak, harcama tutarları da, İller Bankası hisselerinden tahsil edilecektir.

ü  Afet/kitlesel göç/ terör yüzünden aksayan belediye hizmetlerinin yerine getirilmesi başka bir belediyeden talep edilebilecektir.

ü  Büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma işlerindeki bozulma halinde uygulanan/uygulanacak olan grevler de Bakanlar Kurulunca ertelenebilecektir.

ü  Kadro karşılığı olmaksızın belediyelerde sözleşmeli olarak istihdam edilen personelde ek ödeme yapılabilecekler kapsamına alınmıştır.  

 

c)- Milli Eğitim İle İlgili Düzenlemeler

10-MEB'na, kalkınmada öncelikli yörelerde sözleşmeli öğretmen istihdamı için ( sözlü sınavla) öğretmen alım yetkisi verilmiştir.

ü  Devlet üniversitelerinde rektörlük seçimleri kaldırılmıştır. Bundan böyle rektör atamaları Cumhurbaşkanınca  (YÖK tarafından gösterilecek adaylar arasından veya doğrudan kendisinin belirleyeceği birisinin atanması suretiyle) yapılacaktır.

ü   Özel Öğretim Kurumları Kanunda değişiklik yapılmıştır. Kapatılmış dershanelerin yerini alan özel öğretim kursları tarafından (halen) yürütülmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetleri, 01.08.2017 tarihinden itibaren sadece bir bilim grubunda sürdürülebilecektir. (belediyeler tarafından açılmış özel kurslar hariç)

ü  Türkiye Maarif Vakfı Kanununda ek ve değişiklikler yapılmıştır.

(Mütevelli heyet üyelerine huzur hakkı ödenmesi,  faaliyetler için gerekli Devlet memuru ve öğretim elemanı görevlendirilmesi, personele tanınan mali/sosyal hakları konuları düzenlenmiştir.)

ü  FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan yurtdışında Devlet adına eğitim gören (294)  öğrencinin ilişikleri kesilmiştir. Daha önce öğrencilikle ilişikleri kesilmiş olan  (27) öğrenci ( yeniden) eski statülerine kavuşturulmuştur.

ü  Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olanların;  (YÖK tarafından) diploma ve derecelerinin denklik işlemleri yapılmayacaktır.

ü  Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hk. Kanuna yapılan Hk düzenleme ile yurt ve benzeri kurumların kuruluş, işletilmeleri ve  kurucularında aranılacak koşullar vb. konular  yeniden düzenlenmiştir.

 

d)-Sağlık Bakanlığı ile İlgili Düzenlemeler

11-663 sayılı Sağlık Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hk. KHK'de,  köklü/ halkımızı yakından ilgilendiren önemli değişiklikler yapılmıştır.

(2011 yılının sonlarında  önleyici ve tedavi edici sağlık hizmeti vermek üzere  (EGM/DSİ/TCK vb.) bağlı kuruluş olarak kurulmuş olan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve  Kamu Hastaneleri Kurumu kaldırılmış;  bu kurumlar (eskiden olduğu gibi ) yeniden genel müdürlükler şekline dönüştürülmüştür.

Kurumlarda görevli olup kadroları iptal edilmiş üst düzey yöneticilerin ( il/ilçe sağlık müdürleri dahil) görevleri sona ermiştir. Diğer personel kadro unvanlarına uygun kadrolara atanmış sayılmaktadır.

Taşrada sağlık hizmetleri il/ ilçe sağlık müdürleri tarafından verilecektir. İldeki sağlık hizmetlerinden il sağlık müdürleri sorumlu olacaktır. İl/ilçe sağlık müdürlükleri bu amaçla  (başkanlık/başkan yardımcılığı yardımcılığı şeklinde) yeniden yapılandırılmıştır. Taşradaki ( İl/ilçe müdürlüğü, başkan/başkan yardımcılığı, başhekim vb.) görevler sözleşmeli personel tarafından  yürütülecektir. Bu amaçla 9.831 adet kadro ihdas edilmiştir. İstisnalar dışındaki sözleşmeli personelin sözleşmeleri Sağlık Bakanı tarafından imzalanacaktır. İl içindeki personelin ataması sağlık müdürü tarafından yapılacaktır.

Hastaneler, baştabipler tarafından yönetilecektir. İl düzeyindeki hastanelerin niteliklerini belirleyen grup seviyelerinin yükseltilememesi/düşürülmesi hallerinde il sağlık müdürü veya ilgili başkanın,  bu durumlar hastane ölçeğinde gerçekleşir ise başhekimin görevine son verilecektir.

Sağlık Bakanlığı yurt dışı sağlık hizmeti sunmak amacıyla sağlık birimleri kurabilecek ve işletilebilecektir.)

ü  Sağlık Bakanlığına, KPSS sonucuna göre doğrudan/sözlü sınavla, (dört yıllık hizmet sonunda memur kadrosuna geçmek üzere) (ayrıca/ek olarak) sözleşmeli sağlık personeli istihdamı yetkisi getirilmiştir.

ü  Diğer yandan Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda yapılmış bir değişiklikle aile hekimlerine 72 yaşına kadar çalışabilme olanağı getirilmiştir.

 

e)-Kapatılan Kurum/Kuruluşlarla İlgili Düzenlemeler

12-Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen ve R.G. yayımlanmış listelerde gösterilen: (yeniden açılan/faaliyetine izin verilmiş toplam (284) kurum ve kuruluş hariç olmak üzere;)  

 (47) özel sağlık kurum/kuruluşu, (881) özel öğretim kurum ve kuruluşları, (108) öğrenci yurdu,  (110) vakıf ve (1.427) dernek, (15) vakıf yükseköğretim kuruluşları, (19) sendika; (44) özel radyo ve televizyon, (109) gazete/ dergiler/ yayınevi/dağıtım kanalı kapatılmıştır.

 

ü  KHK gereğince kapatılan kurum kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanallarının sahipleri hakkında 17.08. 2016 tarihinden önce açılmış, husumet yönünden Hazine/Vakıflar Gn. Md. yöneltilmiş tüm davalarda (red/ düşme kararı vb. verilmesi) yolunda özel dava ve takip usulü getirilmiştir.

ü  KHK kapatılmış özel öğretim kurum ve kuruluşları, özel öğrenci yurtları ve pansiyonlardan, mülkiyetleri kapatılanlara ait olan taşınmazların 01.01.2014 tarihinden sonra yapılmış devir işlemleri danışıklılık (muvazaalı) hali olarak kabul edilecektir.

ü  Kapatılan kurum/kuruluşlara atanmış olan kayyım/ yöneticilerin; görevler/fiilleri nedeniyle hukuki/idari/mali/cezai bir sorumluğu doğmayacaktır. Bunların aldıkları kararlar hakkında Y.D. kararı verilmeyecektir. Görevli bulundukların kurumların ödemedikleri kamu/SGK olan borçlarından dolayı da şahsen sorumlu tutulamayacaklardır.

ü  Kapatılanların mal varlıkları Hazine/Vakıflar Gn. Md. devredilmiştir. Hazine ve Vakıflara devredilenlerin dışındaki kapatılmasına karar verilmiş şirketlerin satış ve tasfiye işlemleri konusunda TMSF yetkilendirilmiştir. ( 43 ilde  965 şirkete ve 107 gerçek kişinin mal varlıkları TMSF devredilmiştir. TMSF'ce görevlendirilen  312 kayyım tarafından yönetilen şirketlerin aktif büyüklüğü 41 milyar olup şirketlerde 46.357 kişi istihdam edilmektedir.[9]) Kayyımlık konularında TMSF'nin sahip olduğu mevcut yetkileri artırılmıştır. Maliye Bakanlığınca devredilmesi halinde, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanallarının tasfiye işlemleri de, TMSF tarafından yapılacaktır.

ü   Ayrıca yine milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı vb. oluşumlarca kiralanmış/kullanılmakta olan kamu kurum/kuruluşları ve ortaklıklara vb. ait taşınmaz malların kira sözleşmeleri iptal edilecek; bu oluşumların taşınır/taşınmaz mallar üzerindeki alacak ve hakları bedelsiz olarak Hazineye devredilmiş sayılacaktır.

ü  Kapatılan kuruluşlar için (kapatılma işlemi nedeniyle) hiçbir surette tazminat talebinde bulunulamayacaktır. 

ü  Kayyımın şirketin önceki sahipleri hakkında dava açması kolaylaştırılmış; şirket sahip/ortak/yönetim kurulu vb. dava sonuna kadar mal varlıklarına devir/temlik yasağı getirilmiştir.

ü  El konulmuş olan ve TMSF' nin kayyım atandığı şirketlerde, borçlar ödendikten sonra kalan miktarların şirket işlerinde kullanılabileceği;  kapatılan şirketlerde ise bu tutarların dava sonuna kadar kamu bankalarında nemalandırılacağı konusunda ek düzenleme getirilmiştir

ü  SPK tarafından açılacak davalarda harç alınmayacak; idare aleyhine yargılama giderine ve vekalet ücretine hükmedilmeyecektir.

ü  TMSF'nin kayyım olduğu şirketlerde genel kurul yetkisi (TTK hükümlerine bağlı olmadan) ilgili Bakan tarafından kullanılabilecektir.

Kayyım atanmış şirketlerin borçları ödenmesi için öncelikle şirkete kefil olanların, mal varlığına el konulmamış  ortak/yönetici vb. varlıkları satılabilecektir.

 

f)-Medya Alanına İlişkin Düzenlemeler

13-5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında bazı düzenlemeler yapılmıştır.   

(Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde yer alan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kapatılmıştır. Polis tarafından 5271 sayılı CMK 135. madde uyarınca yapılacak dinlemeler Kurum (Bilgi Teknolojileri İletişim) bünyesinde yapılacaktır.   )

14-TRT'de sözleşmeli personel istihdamı ve mali hakları konusunda yeniden düzenleme yapılmıştır.

ü  6112 sayılı RTÜK Kanununda değişiklik yapılmıştır. (Olağanüstü dönemlerde medya organlarının Basın Kanunundaki yasaklara aykırı yayın yapmaları durumu da RTÜK yasakları kapsamına alınmış, yayınlarda terör eyleminin/faillerinin/mağdurlarının terörün amaçlarına hizmet edecek şekilde sunulması idari yaptırımlar arasına alınmıştır. Medya hizmet sağlayıcılarına yayın lisansı verilmesi konusunda RTÜK yetkileri artırılmıştır.)

ü  Seçim dönemlerine özgü olarak YSK verilmiş olan özel radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi, suç işlenmesi halinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin hüküm tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır.

ü  Yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye'ye yönelik ticari yayın yapan kuruluşların T.C. yargı yetkisi altında olduğu kabul edilmiş, bu kuruluşlara RTÜK' ten lisans alma zorunluluğu getirilmiştir.

ü  Yayın ilkelerine ek düzenleme getirilmiştir. ("0800" gibi telefon hatlarıyla arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı/buluşturulduğu türden programlara,herhangi bir ürünün mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışı/reklamı/ pazarlanmasına/ tanıtımına; yanıltıcı yarışma/çekiliş vb. hizmetlere  yasaklama getirilmiştir.)

ü  Yayın hizmeti ilkelerine aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin düzenlemede ek/değişiklikler yapılmıştır. Cezalar ağırlaştırılmıştır.

      15-5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununda; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun yetkilerini artıran(Başbakanın gerekli gördüğü gecikmesinde sakınca olan tedbirlerin 'haberleşmenin engellenmesi' uygulanması vb. )  bazı eklemeler yapılmıştır.

 

  g)-Çeşitli Konular

16-Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde, kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu vb. görevler için İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatı olarak kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına özel bütçeli bir kuruluş statü kazandırılmış; Başkanlığın yetkileri bakanlıkların illerdeki yatırımlarını da yapacak şekilde artırılmıştır.

17-Kamu kurum ve kuruluşlarının işsizlik sigorta prim borçlarının tahsili için taşınmazların belirlenecek miktar üzerinden SGK tarafından satın alınması yönünde düzenlemeler yapılmıştır.

18-Görece az gelişmiş bölgelerin kalkındırılması, bu bölgelere yapılacak yatırımların desteklemek amacıyla Türkiye Kalkınma Bankası aracılığında "Cazibe Merkezleri Programı" adlı yeni bir uygulama başlatılmaktadırGörece az gelişmiş yörelerdeki yatırımları canlandırarak istihdamı, üretimi vb. artırmayı amaçlayan Cazibe Merkezleri Programı Ekonomi Bakanlığınca yürütülecektir.

ü  2017 yılında İŞKUR aracılığıyla ilk defa işe alınacak olan işçiler için aylık olarak 667 TL İşsizlik Sigortası Fonundan destek ödemesi yapılacaktır.

      Ayrıca bu işçiler yıl içinde için tahakkuk edecek olan aylık 227 TL gelir vergisi terkin edilecek, 13,5 TL tutarındaki damga vergisi de beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir.

ü  4706 sayılı Hazineye ait Taşınmazların Değerlendirilmesi Kanununda ek/değişiklikler yapılmıştır.

 19-İnşa edilecek/edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere, gayrimenkul projesinin bölümlerini temsil eden yeni bir sermaye piyasası aracı olan gayrimenkul sertifikası ihdas edilmiştir.

20-PTT A.Ş. ye; ödeme yapma ( para çekme/yatırma/hesabın işletilmesi vb.)  yetki verilmiş; PTT için (ihale, taşıt, harcırah,kamu konutları, personel alımı ve istihdamı vb.)  konularda bazı muafiyet/istisnalar getirilmişir.

21-TSO/Ticaret Odalarınca tutulmakta olan ticaret sicil işlemleri, bundan böyle  Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak kurulacak ticaret sicili müdürlüklerince yürütülecektir.

22-Türkiye Vakıflar Bankası A.O. hisseleri devir/satın almak suretiyle Hazineye geçecektir. Ödemeler için kullanacağı kira sertifikası ve Devlet iç borçlanma senetleri için Hazineye bazı kolaylıklar sağlanmaktadır.

23-Diyanet İşleri Başkanlığındaki başkan yardımcısı kadrosu beşe yükseltilmiş, yurtdışı görevlere atamalar yeniden düzenlenmiştir.

24-4634 sayılı Şeker Kanununda ek/değişikler yapılmış, Şeker Kurumu kaldırılmış, şeker rejimi/üretimi vb. konuların uygulaması Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bırakılmıştır.

25-4733 sayılı Kanunda ek/değişikler yapılmış; tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesi; tütün/alkolün üretilmesi ile alım satımı konularında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilendirilmiş; Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu kapatılmıştır.

26-Kültür ve Turizm Bakanlığına; iki yıl süre ile, il ve ilçelerdeki kültür merkezlerinin yapım ve onarımlarını,  yatırım programında yer alma ve ödeneği bulunma koşulu olmadan ve pazarlık usulü ile ihale ederek, yaptırma yetkisi getirilmiştir.

27-Merkezi Ankara'da olan Türkiye Şehit Yakınları ve Gazileri Dayanışma Vakfı kurulmuştur.

28-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Bazı Önemli Eklemeler Yapılmıştır.

EGM/ MİT tarafından terör örgütleri ile bağlantılı olduğu bildirilenler ihaleye katılamayacaktır. Bölgesel kalkınma ve teknolojik gelişme amaçlı yapılacak kamu alımlarında; ilan/ yüzde 15 fiyat avantajı/alım garantisi/ sözleşme süresi vb. konularda özel usuller/ayrıcalıklar getirilmiştir. Kamu ihalelerine alınmayan kişilerle ilgili kamu görevlilerinin yaptıkları iş ve işlemlerden dolayı herhangi bir sorumlukları olmayacaktır.

Diğer yandan TCMB dış kaynak temini ve danışmanlık hizmet alımları da Kamu İhale K. kapsamı dışına çıkarılmıştır.

Terörle bağlantılı olduğu için ihaleye alınamayacaklar arasına, MİT tarafından bildirilecek, yurtdışı bağlantılı gerçek/tüzel kişiler de dahil edilmiştir.

 

h)-Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulmasına İlişkin Düzenlemeler

29- Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Khk  Çıkarılmıştır.  (Karar Sayısı: KHK/685)

23.1.2017 günlü R.G. yayımlanan  685 sayılı KHK ile; OHAL döneminde çıkarılan KHK dayalı olarak doğrudan tesis edilmiş ve kanun yolu gösterilmemiş (kamu görevinden ihraç/ kurum ve kuruluşların kapatılması vb.) idari işlemlere karşı yapılacak başvuruları değerlendirmek/ karara bağlamak üzere Başbakanlık bünyesinde Olağanüstü Hal İşlemleri Komisyonu kurulmuş; komisyon kararlarına karşı gidilecek idari yargı merci gösterilmiş; bu suretle KHK dayalı işlemlere karşı başvurulacak makamlar ve yargı yolu konusundaki belirsizlikler giderilmeye çalışılmıştır.

 Komisyon; Başbakan, Adalet ve İçişleri bakanları ve HSYK tarafından belirlenecek toplam (7) kamu görevlisinden oluşmaktadır. Görevlendirilmiş olan üyelerin; FETO vb. örgüt/yapı/gruplara üyeliği/ irtibatı olduğu gerekçesiyle, haklarında Başbakanlıkça soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde üyeliklerine (Komisyon kararıyla)  son verilecektir.

(Komisyonun kurulması üzerine daha önce Başbakanlık ile tüm valiliklerde oluşturulmuş kurullardan vazgeçildiği görülmektedir.)

Başvurular; Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde yapılacaktır. Daha önce bir yargı merciine dava açmış/ (AYM' ye) başvuruda bulunmuş olanların da belirlenen süreler içinde Komisyona başvurmaları gerekmektedir.

Komisyon tarafından görevine iade edilmesi uygun bulunan kamu görevlilerine ilişkin kararlar, Devlet Personel Dairesince yerine getirilecektir.

Komisyon kararlarına karşı HSYK tarafından belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde dava açılabilecektir.

Meslekten çıkarılmasına karar verilmiş yargı mensupları (Komisyona başvuruda bulunmadan)    altmış gün içinde doğrudan Danıştay'da dava açabileceklerdir.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu ile İlgili Düzenlemelerde Bazı Ek/Değişiklikler Yapılmıştır.

ü  Olağanüstü Hal İşlemleri Komisyonunun üyelerinin, üyelik görevleri kapsamındaki karargörev ve fiillerine ilişkin olarak hukuki, idari, mali ve cezai sorumlulukları olmayacaktır.

ü  Komisyon kararına karşı idari yargıda açılacak davalar ilgilinin en son görev yaptığı kuruluş aleyhine açılacak, Başbakanlığa husumet yöneltilemeyecektir. Husumet yöneltilecek kurum ve kuruluşlar ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

ü  Yargı mercilerindeki dosyalar için karar verilmesine gerek olmadığı kararı verilecek, yapılan masraflar tarafların üzerinde kalacak, vekalet ücretine hükmedilmeyecek ve dosyalar incelenmek üzere doğrudan Komisyona gönderilecektir.

ü   KHK yayımından önce kurumlara yapılmış başvurularda Komisyona gönderilecektir.

ü  Görevinden çıkarılmış olan kamu personeli hakkında OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunca görevine iadesine karar verilmesi halinde atamalarında ( Öğretim elemanlarının Ankara, İstanbul ve İzmir dışında yeni kurulmuş yüksek öğretim kurumlarına atamaları yapılması vb.) uygulanacak esaslar belirlenmiştir.

 

III-YARGI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

30-Soruşturma ve kovuşturma işlemlerine yönelik düzenlemelerde çok yönlü değişikliklere gidilmiştir.

 Bu bağlamda;

ü  5237 sayılı TCK5271 sayılı CMK başta olmak üzere; bazı kanunlarda (gözaltı süresinin uzatılması, yakalanan asker kişilerin adli kolluk görevlilerine teslim edilmesi/soruşturmalarda ifadelerin adli kolluk görevlilerince de alınabilmesi, tutukluların avukatla görüşmelerinin gerektiğinde kayıt altına alınması/yeni avukat görevlendirilmesinin talep edilmesi, tutukluluk konularında dosya üzerinden karar verilebilmesi, C. Savcılarının yakalama/arama/el koyma/iletişimin tespiti/avukatın dosya inceleme yetkisi ile şüpheli ile görüşmesinin kısıtlanması kararı verilmesine ilişkin yetkilerini artırılması, örgütlü suçlarda ilgili duruşmalarda avukat sayısının üç ile sınırlandırılması, avukatların müdafilik görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem ve müdafilik görevinden yasaklanma konularının yeniden düzenlenmesi, gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşmesinin yirmidört saat süreyle kısıtlanabilmesi, davayı uzatmak amacıyla getirilmiş tanıkların dinlenilmesine ilişkin taleplerin reddedilmesi, müdafinin mazeretsiz duruşmayı terk etmesi halinde duruşmaya devam edilmesi, bazı suçlara ilişkin olarak postada el koyma işlemini yerine getiren kolluk memurlarının C. Savcısının talimatı üzerine zarf vaya paketleri açabilmesi, teknik araçlarla yapılacak izlemelere ilişkin yönetmelik çıkarılması, müdafiin maazeretsiz olarak duruşmaya gelmemesi halinde de duruşmaya devam edilmesi, duruşmada belge ve tutanakların okunması yerine anlatılması vb.)

ü  ek/değişiklik yapılmıştır.

Diğer yandan 684 sayılı KHK ile (23.01.2017 tarihinden önce işlenen suçlar hariç ) OHAL ilanını gerektiren suçlarda bundan böyle hariç gözaltı süresi otuz günden yedi güne indirilmiştir. Zorunlu hallerde bu süre yedi gün uzatılabilecektir.

ü  Azami tutukluluk süreleri uzatılmıştır. Gizli soruşturmacının teknik araçlarla izleme yapması ve kovuşturma evresinde tanık olarak dinlenmesi  konularında özel düzenleme yapılmıştır. Tazminat davalarında avukatlara ödenecek nisbi vekalet ücretlerine sınırlama getirilmiş, tazminatlara ilişkin kararların icra takibine konulması bazı koşullara bağlanmıştır.

ü  İhbar ve şikayetin suç oluşturmadığının, soyut ve genel nitelikte olduğunun anlaşılması halinde soruşturma yapılmasına gerek olmadığına karar verilebilecektir.

ü  Milletvekillerinin seçimlerden önce veya sonra işledikleri ileri sürülen suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yetkisi Ankara C. Başsavcılığına ve Ankara Ağır C. Mahkemelerine verilmiştir.

ü  Diğer yandan spor müsabakalarına dayalı şans oyunları oynatılması/oynanmasına yer sağlanması olguları CMK açısından kategorik suçlar arasına alınmıştır.

ü  Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla izinsiz kenevir ekimine verilen cezalar artırılmış, uyuşturucu imal ve ticaretinde kullanılan araçlara el konulması esası getirilmiştir. TCK yer alan uyuşturucu madde imalatı ve ticareti, kullanılmasına yönelik suçların cezaları artırılmıştır.

ü  Hakim/ savcıların (askeri hakimler dahil) yargı yeri   BAM kurulu olduğu yerdeki il savcısı/ACM olarak değiştirilmiştir. (Vali/kaymakamların kişisel suçları içinde benzer düzenleme getirilmiştir.)

ü  Yargıtay CGK ilk derece mahkemesi olarak görev yapmayacaktır. (Bu amaçla yeni bir daire kurulmaktadır.)

ü  Danıştay'ın üyelerinin kadro sayısı 16, Yargıtay üyelerinin kadro sayısı 100 artırılmıştır.

ü  Bölge idare mahkemelerinde, bölge adliye mahkemelerinde görevli yargı mensupları; Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Yargıtay C. Başsavcısının, HSYK üyelerinin; kişisel veya görevleri ile ilgili suçlarının inceleme, soruşturma ve kovuşturmasına ilişkin usul ve esaslarında bazı ek/değişiklikler yapılmıştır.

ü  Yabancı ülkelerde verilmiş boşanma kararlarının nüfus siciline tescilinde kolaylık getirilmiştir. (Boşanma kararının Türkiye'de tanınması ve tenfizi için ayrıca yargı kararı istenmeyecektir.)

ü  Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan araçlara da CMK 128/4 maddesi hükmüne göre el konulacaktır.

ü  Hakimlik yazılı sınavında en az 70 puan alma koşulu kaldırılmıştır. ( Bu kural daha önce yapılmış ve sonuçları henüz açıklanmamış  (24.12.2016 tarihinde yapılan 3.800 kişinin alınacağı vb.) yazılı sınavlar hakkında da uygulanacaktır.

ü  C. Savcılığınca verilen takipsizlik/kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlar üzerine yeniden dava açılabilmesinin koşulları arasına "sulh ceza hakimliğince"  karar verilmesi "  koşulu da eklenmiştir.

ü  Kaçak kişi tanımı sanığın yanı sıra şüpheliyi de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

ü  680 sayılı KHK'nin yürürlüğe girdiği (6.01.2017) tarihi itibarıyla yürütülmekte olan kovuşturmalarda, bu KHK'den kaynaklanan görev/yetki değişiklikleri nedeniyle görevsizlik/yetkisizlik kararı verilemeyecektir.

ü  5271 sayılı CMK uyarınca taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma halinde kayyım atanacağı (TMSF'nin görevlendirileceği) kuralı getirilmiştir. Kovuşturma/soruşturma sırasında el konulmuş şirketler; TMSF gözetiminde, ilgili bakan tarafından atanmış yöneticiler tarafından da yönetilebilecek, gerektiğinde satış/tasfiyesi de yapılabilecektir.

ü  5271 sayılı CMK uyarınca kovuşturma/soruşturma sırasında el konulmuş kayyımla yönetilen şirketlerin; dava açma tarihi ile 7.02.2017 tarihleri arasında, şirket ortaklarınca yapılmış devir ve temlik işleri muvazaalı (danışıklı işlem) olarak değerlendirilmektedir.

ü  Müsaderesine karar verilen şirket, ortaklık payları ve varlıkların müsadere işlemleri TMSF tarafından ve bu amaçla atanmış yöneticiler tarafından yürütülecektir.

ü  2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 179 uncu maddesi uyarınca sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamayacak, bu yöndeki talepler mahkemelerce reddedilecektir.

ü  Soruşturma veya kovuşturma aşamalarında şüpheli/ sanıkların;  taşınmazlarına/taşıt araçlarına/ alacaklarına üzerine verilmiş tedbir kararlarına ilişkin şerhlerin, kendiliğinden terkini için daha önce bir yıl olarak belirlenmiş süre iki yıla çıkarılmıştır.

ü  Kişilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının uğradığı zararların tazmini amacıyla açılan davalarda, davalılara tebligat yapılmaması hallerinde gazete ilanı yoluna başvurulacaktır.

ü  Kayyımlık görevi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütülen şirketlerde  dört ay içinde denetçi seçilememiş olması halinde denetçi ilgili Bakan/TMSF tarafından atanacaktır.

ü  TMSF tarafından atanan kayyımların icra edecekleri iş ve işlemlerdenden dolayı; hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacağına ilişkin mevcut düzenleme; CMK göre atanan kayyımlarıda kapsayacak şekilde daha ayrıntılı olarak yeniden düzenlenmiştir.

ü  2004 sayılı İİK'na yapılmış bir ek madde ile yapılmış düzenlemeyle idari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yolu kaldırılmıştır.

ü  Türk Ticaret Kanununda ek/değişiklikler yapılmış; terör örgütlerine aidiyeti/iltisakı/aidiyeti nedeniyle kayyım atanmış şirketlerin denetimlerinde kayyımlara ve  denetçilerine yönelik bazı kolaylıklar (istisnalar) getirilmiştir.

31-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa, "Zararların tazmini amacıyla tedbir konulması" için ek madde getirilmiştir.

ü  (TCK ve TMK kapsamına giren suçlar nedeniyle gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uğradığı zararların tazmini amacıyla, soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısının talebi üzerine sulh ceza hâkimi, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından, şüpheli veya sanıklara ait taşınmazların/taşıtların/ kurum ve sandıklardan alacaklarının devir ve temliki önlemek için şerh düşülmesine karar verilebilecektir.)

32-15.7.2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemlerinin bastırılması kapsamında hareket eden kişilerinde de ( resmi sıfatı/görevi olanlar da olduğu gibi) fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumlulukları doğmayacaktır.

ü   

b)-Adalet Bakanlığına Yönelik Düzenlemeler

      33-Adalet Bakanlığında İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

       Ayrıca Bakanlık için 4000 hakim/savcı ve 2.000 hakim/savcı adayı kadroları ihdas edilmiştir. (Bu düzenlemeden  öncede,  02.12.2014 gün ve 6572 sayılı Kanunla, mevcut kadroya ek olarak,  4.000 hakim/savcı adayı kadrosu ihdas edilmiştir. Böylelikle hakim/savcı adayı kadro sayısı önemli ölçüde artırılmış olmaktadır.)

ü  Hakim ve savcıların silah satın almalarına kolaylık getirilmiş, bu amaçla Adalet Bakanlığına doğrudan toplu yerli/ithal tabanca satın alma yetkisi verilmiş, vergi vb. yükümlükler yönünden  muafiyet tanınmıştır.

 

c)-Cezaların İnfazına Yönelik Düzenlemeler

34-5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda ek/değişiklikler yapılmıştır.

ü  Hükümlülerin avukatla yapacağı görüşme konusu yeniden düzenlenmiş, bazı ilave kısıtlamalar getirilmiştir. (Gerektiğinde üç ay süreyle görüşmelerin kayıt altına alınması, görüşmenin sonlandırılması, altı aya kadar görüşme yasağı getirilmesi, avukatın değiştirilmesi vb.)

ü  Denetimli serbestlik uygulanarak cezanın infazı, koşullu salıverme için yasadaki süreler artırılmıştır. Cezaevlerindeki doluluk oranının aşağıya çekilmesi amaçlanmaktadır.

ü  Ayrıca ceza infaz kurumlarının yapım işleri için (meralar dahil arsa temini/imar planı/ihale vb. konularda)  önemli kolaylıklar getirilmiştir.

ü  Uzman erbaşlara sözlü sınav sonuçlarına göre İnfaz ve Koruma Me. kadrolarına atanma olanağı sağlanmıştır.

ü  Diğer yandan tutuklu/hükümlü olarak cezaevlerinde bulunanlara, olağanüstü hal süresince, eğitim/öğretim kuruluşları veya kamu kuruluşlarınca açılacak sınavlara katılma yasağı getirilmiştir.

ü  Geçici nitelikli bir değişikle, hükümlülere 1.08.2017 tarihinden önce verilmiş ve infaz edilmiş disiplin cezası ve tedbirler üzerine,  süre ve karar koşuluna bağlı kalmaksızın (koşullu salıvermenin önünü açan) iyi hal kararı verilmesi olanağı getirilmiştir.

ü   Terör Kanunu kapsamına giren suçlardan tutuklu/hükümlü olanlara duruşmalarında tek tip kıyafet giyme zorunluluğu getirilmiştir.

IV-TSK/MİLLİ SAVUNMA İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

   35-Kurmay subay yetiştirmek/lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan Enstitülerden; Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarından ile Astsubay meslek yüksekokullarından oluşanMilli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Ayrıca (ilk kez) MSB taşra teşkilatı kurulmaktadır.

36-357 sayılı Askeri Hakimler Kanununda geniş kapsamlı ek/değişiklikler yapılmış, askeri hakimlerin mesleğe kabul/çıkarılması işlemlerinde MSB yetkilendirilmiştir.

37-211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda bazı ek ve değişiklikler yapılmış,(Genelkurmay Başkanlığına atanabilmek için kuvvet komutanlığı yapmış olma koşulu kaldırılmıştır.)

38-Kuvvet komutanlıkları MSB bağlanmıştır. Cumhurbaşkanı/Başbakan gerekli gördüklerinde kuvvet komutanları ile bağlılarından doğrudan bilgi alabilecek/emir verebilecektir.

MSB üst düzey yönetici kadrolarının askeri rütbe karşılıkları belirlenmiş, bu kadrolara atanan sivillerin kamu konut ve sosyal tesislerden rütbe karşılığındaki subaylar gibi yararlanması kabul edilmiştir. MSB merkez teşkilatında  (Başbakanlık merkez teşkilatında olduğu gibi) kamu kurum ve kuruluş (mahalli idareler dahil) personeli geçici olarak görevlendirilebilecektir. Askeri fabrika ve tersaneler MSB görev/yetkileri kapsamına alınmıştır. Bakanlık personel/askeri öğrenci temin faaliyetlerinde emekli emekli subay/astsubayları ücret karşılığı çalıştırabilecektir.

ü  YAŞ'ın yapısı ( sivil üyeler çoğunlukta olacak şekilde) değiştirilmiştir. YAŞ'ın başkan ve üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet/Dışişleri/İçişleri/MSB ile Kuvvet Komutanlarından oluşmaktadır.

ü  Harp Okulları ve Astsubay MYO kuvvet komutanlıkları yerine MSB ile irtibatlandırılmıştır. Harp okullarının ve Astsubay MYO öğrenci kaynağının lise ve dengi okul mezunları olduğu şeklinde değişiklik yapılmıştır.

ü  Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatılmıştır.

ü  Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları yeniden yapılandırılmıştır.

ü  İhtiyat pilotlara, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinde bulunan subay/astsubaylara (emeklilik aylığı kesilmeksizin) istihdam olanağı getirilmektedir.

ü  Teftiş Kurulu Başkanlığı yeniden yapılandırılmıştır. MSB ve bağlı kuruluşlarda (TSK dahil) görev yapan personele ilişkin istihbarat hizmetleri  ( kıta içinde/dışında) MİT tarafından yapılacaktır.

ü  Er/yedek subay öğrencilerin GSS yararlanma esaslarının ayrıntıları belirlenmiştir.

ü  MSB bünyesinde askeri fabrika ve tersanelerin geliştirilmesi, ticari faaliyetlerde bulunması amacıyla  Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFALT A.Ş.)  kurulmuştur.

....Haberin devamı:

 Mahmut ESEN


Rogg & Nok Haber Servisi:- Rogg & Nok Bağımsı Özgür Fikir, Düşünce yazar Grubu

E-Posta ile gönderilen veya direk Web sitesine yayınlanması için gönderilen yazıların fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal/siyasal içerikli paylaşımlar TC Anayasasının;
MADDE 25: "Düşünce ve Kanaat Hürriyeti";
MADDE 26: "Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti"
kapsamında Web sitemizde yapılmıştır.
Kişisel veya kurumsal Demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve/veya şiddet/baskı altına alınması, bu nedenle
"Yazar olan biz Hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısı ile olası her türlü anti-demokratik yasal girişimi",
TC Anayasası, AİHM ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz…

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Güvenlik Kodu: Guvenlik
Yorum
Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Rogg&Nok Haber- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Rogg&Nok Haber Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin roggnok@gmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir