10 Aralık 2018 Pazartesi 08:33:15
» Mahmut ESEN: BUGÜNE KADAR YAYIMLANMIŞ OLAN TOPLAM 30 ADET....

Mahmut ESEN: BUGÜNE KADAR YAYIMLANMIŞ OLAN TOPLAM 30 ADET....

KHK İLE GETİRİLMİŞ DÜZENLEMELERE TOPLU BAKIŞ
Paylas
http://www.bagimsizozgurmedya.com
Mahmut ESEN: BUGÜNE KADAR YAYIMLANMIŞ OLAN TOPLAM   30 ADET....
http://www.bagimsizozgurmedya.com/turkhaber.html
Narko-Terör Ve Bağlantıları - 29 Aralık 2017, Cuma 21:37:54
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

...

Özeti/Fihrist

I-GİRİŞ

 

II-KAMU PERSONELİNE / KURUM VE KURULUŞLARA YÖNELİK DÜZENLEMELER

 

 a)-Kamu Personeline Yönelik Genel Düzenlemeler

 

 b)-Yerel Yönetimlerle İlgili Düzenlemeler

 

c)- Milli Eğitim İle İlgili Düzenlemeler                                                                                                                     

 

d)-Sağlık Bakanlığı ile İlgili Düzenlemeler

 

e)-Kapatılan Kurum/Kuruluşlarla İlgili Düzenlemeler

 

f)-Medya Alanına İlişkin Düzenlemeler

 

g)-Çeşitli  Konulara Yönelik Düzenlemeler

 

h)-Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulmasına İlişkin Düzenlemeler

 

III- YARGI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

 

a)-Soruşturma ve Kovuşturma İşlemlerine Yönelik düzenlemeler

 

b)-Adalet Bakanlığına Yönelik Düzenlemeler

 

c)-Cezaların İnfazına Yönelik Düzenlemeler

 

IV-TSK/MİLLİ SAVUNMA İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

 

V-GÜVENLİK İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

 

a)- Jandarma ile  Sahil Güvenlik Komutanlığına İlişkin Düzenlemeler

 

b)-MİT'e Yönelik Düzenlemeler

 

c)-Çeşitli Konulara Yönelik Düzenlemeler

 

d)-Genel Kolluk Disiplin Hükümlerine Yönelik Düzenlemeler

 

e)-Özel Güvenlikle İlgili Düzenlemeler

 

f)-Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Düzenlemeler   

 

VI-KAMU İDARELERİNDE İSTİHDAM EDİLMEKTE OLAN GEÇİCİ PERSONELE (4/C liler); TAŞERON İŞÇİLERİN  KADROYA GEÇİRİLMESİNE  ile GEÇİCİ İŞÇİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER

 

Not: 696 sayılı KHK yapılmış ek/değişikler kırmızı renkli olarak gösterilmiştir.

 

  I-GİRİŞ

 

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirlerin alınması, bazı kamu/özel kurum ve kuruluşlara dair düzenleme yapılması, bazı kanunlarda değişiklik yapılması vb. amaçlar için Anayasanın 121 inci maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre,  Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 22.7.2016- 20.11.2017 tarihleri arasında kararlaştırılmış olan 667[1] - 696 sayılı (toplam 30 adet) KHK yayınlanmıştır.

 

(Ayda ortalama 2 adet KHK yayınlanmıştır.) 

KHK ilgili  bazı bilgileri içeren bir tablo aşağıya çıkarılmıştır.KHK'lerin sayısı; yay. R.G. nin gün/sayısı, KHK yapılmış düzenlemelere ilişkin sayısal bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

S.No

KHK Sayısı 

KHK Yayımlandığı         R.G.

     KHK  İLE YAPILMIŞ DÜZENLEMENİN

Tarihi

Sayısı

Toplam Madde Sayısı

Özgün Madde

Sayısı

Mevzuata (Yenilik /Farklılık Getirmiş Düzenlemelerin Madde Sayısı

Doğrudan  Ek/ Değ. Yapılmış Kanun/KHK  Sayısı

1-

667

23.07.2016

29779

12

12

9

-

2-

668

27.07.2016

29783

40

3

37

5

3-

669

31.07.2016

29787

115

3

112

11

4-

670

17.08.2016

29804

11

3

8

3

5-

671

17.08.2016

29804

35

2

33

17

6-

672

01.09.2016

29818

4

3

1

-

7-

673

01.09.2106

29818

12

2

10

2

8-

674

01.09.2106

29804

53

2

51

25

9-

675

29.10.2016

29872

19

2

17

3

10-

676

29.10.2016

29872

92

2

90

38

11-

677

22.11.2016

29896

10

2

8

-

12-

678

22.11.2016

29896

39

2

37

25

13-

679

06.01.2017

29940

8

2

6

6

14-

680

06.01.2017

29940

87

2

85

38

15-

681

06.01.2017

29940

100

2

98

13

16-

682

23.01.2017

29957

39

39

37

4

17-

683

23.01.2015

29957

9

9

7

-

18-

684

23.01.2017

29957

13

2

11

9

19-

685

23.01.2017

29957

15

15

13

1

20-

686

07.02.2017

29972

6

2

4

-

21-

687

09.02.2017

29974

14

2

12

9

22-

688

29.03.3017     

30022

3

2

1

-

23-

689

29.04.2017

30052

7

2

5

2

24-

690

29.04.2017

30052

77

2

75

34

25-

691

22.06.2017

30104

14

2

12

11

26-

692

14.07.2017

30124

8

3

6

-

27-

693

25.08.2017

30165

6

2

4

-

28-

694

25.08.2017

30165

204

3

201

57

29-

695

24.11.2017

30280

7

2

5

-

30-

696

24.11.2017

30280

137

3

77

57

               GENEL TOPLAM

1.196

136

1.072

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablonun incelenmesinde de görüleceği üzere,  KHK ile mevzuatta: Olağanüstü hal ilan ediliş nedenleri ve süresi ile de sınırlı olmayan çok sayıda/köklü değişikliklerin yapıldığı, bu bağlamda KHK aracılığıyla Devletin yeniden yapılandırılmak istendiği anlaşılmaktadır. Nitekim KHK ile özgün/yeni düzenlemelerin yanı sıra, kişisel/toplumsal yaşamın tüm evrelerini ( yargı/milli savunma/iç güvenlik/kamu personeli/sosyal güvenlik/medya hizmet sağlayıcıları/ milli eğitim/belediye/köy/ihale vb. ) kapsayan alanlarda,  sayıları 370 adedi bulan  (genel nitelikli) muhtelif kanunlarda, (bazıları mükerrer olmak üzere) "torba yasa" tekniğiyle ek/değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu suretle mevzuat alanında toplam 1.196 maddeye ulaşan (yeni) düzenleme yapılmıştır.

Sözü edilen KHK'lerle getirilmiş ve AYM'nin yetkisizlik kararlarından sonra daha da yaşamsal önem kazanmış olan bu düzenlemeler; KHK'lerde izlenmiş sistematiğe uygun olarak birleştirilmiş, yer yer güncelleştirildikten sonra bölümler halinde analitik olarak özetlenmiştir. Konunun daha iyi anlaşılması bakımından uygulama örnekleri verilmiş/kısa açıklamalarda bulunulmuştur.

Kamuoyunun sağlıklı bilgi sahibi olması, getirilmiş düzenlemelerin topluca hatırlatılması amaçlanmıştır.

II-KAMU PERSONELİNE / KURUM VE KURULUŞLARA YÖNELİK DÜZENLEMELER 

a)-Kamu Personeline Yönelik Genel Düzenlemeler

1-Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan; 

(4.342) yargı,  (7.098) TSK, (3.456) Jandarma, (157) Sahil G.K, (23.043) EGM mensubu ve (76.819) diğer kamu görevlileri olmak üzere toplam  (114.915) kişinin görevlerine son verilmiştir. (Görevine son verilenlerden 1.837  personel (oranı %,1,6);  daha sonra görevlerine iade edilmiştir.[2]

 

 KHK uyarınca  görevlerine son verilmiş kamu personelinin sayısı;  bazılarının hizmet sınıfı/ kurumlara göre dağılımı, (2016 Mayıs ayı itibarıyla[3]) sektördeki çalışanlara oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Sıra No

Kamu Personelinin

Hizmet Sınıfı/Kurumu

Sektörde

İstihdam Edilenlerin

Sayısı

Görevine Son Verilenlerin Sayısı

Görevine Son

Verilenlerin

İstihdam Ed. Oranı  (%)

1-

Yargı Mensupları (As. Hakimler Hariç)

15.899

4.342

27,3

2-

Mülki İdare Amirleri

2.181

430

19,7

3-

EGM

259.751

23.043

8,87

4-

Öğretim Elemanları

129.225

5.707

4,4

5-

Eğitim Öğretim Hizmetleri

925.825

33.898

3,6

6-

TSK (Jandarma/ Sahil G.K. dahil )

241.561

10.720

4,4

7-

Din Hizmetleri

110.447

            3.082

2,8

8-

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizm.

398.608

7.659

1,9

9-

Mahalli İdareler

 228.447 

            4.170

    1,8

     KAMU PERSONELİ GENELİ

   3.390.738

        114.915

3,4

 

[Görevine son verilen personelin bazı sınıf/kurumlar itibariyle, toplam çalışanlara oranında; ilk sırayı yargı mensuplarının aldığı, yargı mensuplarını mülki idare amirlerinin izlediği görülmektedir. Kamuoyuna yansıyan bilgilerden Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarında ise bu oranın % 30 'a (  686-689 s. KHK sonra  %32) ulaşmış olduğu anlaşılmaktadır.[4]]

ü  KHK'lerle kamu personelinin görevden çıkarması işlemleri kolaylaştırılmış, bu amaçla statülerine göre özel/yeni yöntemler getirilmiştir. Teşkilatlarından çıkarılan bu kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe/ memuriyetleri alınmakta; görev yaptıkları teşkilatta veya kamu hizmetinde bir daha istihdam edilmeleri yasaklanmaktadır.

ü  Kamu görevinden çıkarılanlar, uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi/ vali gibi unvanları ve yüksek mahkeme başkan/ müsteşar/hâkim/savcı/kaymakam vb. meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamayacaklardır. Bu unvan/sıfat/ meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacaklardır.  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu göre paylarına düşen ikramiyeleri ödenmeyecektir.

ü  Daha önceki tarihlerde re'sen /kendi isteği ile emekli edilmiş/meslekten çıkarılmış/müstafi sayılmış olanlardan; FETÖ/PDY terör örgütü ile aidiyeti tespit edilmiş  (1.142) Emniyet Teşkilatı personeli de bu kapsama dahil edilmiştir. Benzer bir düzenleme de TSK mensupları için de getirilmiş,  bu bağlamda (375) personelin rütbeleri alınmış ve emekli kimlikleri iptal edilmiştir.

ü  Emekliliğini kazanmış kamu görevlilerinin emeklilik taleplerinin yetkili makamlar tarafından onaylanması için azami  "bir ay" olarak belirlenmiş süre, olağanüstü hal döneminde kaldırılmış, bu suretle kamu personelinin emeklilik hakları da askıya alınmıştır.

ü  "Terör örgütleriyle iltisaklı/ irtibatlı bulunanlar"; noterlik mesleğine kabul edilmeyecek, hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk veya bilirkişilik  faaliyetlerinde bulunamayacaklardır.

ü  Terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatı olan (2) futbolcudan madalyaları geri alımıştır.

ü  Görevlerine iade edilen kamu görevlilerine, görevinden çıkarıldıkları tarih ile göreve başladıkları tarih arasındaki mali ve sosyal hakları ödenecektir. Bunlar  tazminat talebinde bulunamayacaktır.

....devam:

Mahmut ESEN


Rogg & Nok Haber Servisi:- Rogg & Nok Bağımsı Özgür Fikir, Düşünce yazar Grubu

E-Posta ile gönderilen veya direk Web sitesine yayınlanması için gönderilen yazıların fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal/siyasal içerikli paylaşımlar TC Anayasasının;
MADDE 25: "Düşünce ve Kanaat Hürriyeti";
MADDE 26: "Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti"
kapsamında Web sitemizde yapılmıştır.
Kişisel veya kurumsal Demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve/veya şiddet/baskı altına alınması, bu nedenle
"Yazar olan biz Hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısı ile olası her türlü anti-demokratik yasal girişimi",
TC Anayasası, AİHM ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz…

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Güvenlik Kodu: Guvenlik
Yorum
Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Rogg&Nok Haber- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Rogg&Nok Haber Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin roggnok@gmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir