10 Aralık 2018 Pazartesi 08:31:14
» Mahmut ESEN: Haberin devamı: Üçüncü bölüm:

Mahmut ESEN: Haberin devamı: Üçüncü bölüm:

...
Paylas
http://www.bagimsizozgurmedya.com
Mahmut ESEN: Haberin devamı: Üçüncü bölüm:
http://www.bagimsizozgurmedya.com/turkhaber.html
Narko-Terör Ve Bağlantıları - 29 Aralık 2017, Cuma 22:15:20
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

...

...Birnci bölüm:

...İkinci bölüm

Üçüncü bölüm

haberin devamı:

 

39-926 Sayılı TSK Personel Kanununda köklü değişiklikler yapılmıştır. MSB'nın yeniden yapılandırılması bağlamında bu Kanunda Genelkurmay Bşk. verilmiş yetkilerin büyük bölümünün MSB devrine yönelik ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiş, Genelkurmay Başkanlığı;  (âdeta) Büyükşehir Belediye Kanunu ile belediye sınırlarının mülki sınırla birleştirilmesi  (köylerin mahalleye dönüştürülmesi) sonucunda kırsal kesimde (fazla) görev/ yetkisi kalmayan, (il özel idaresi kapatılmış) il valiliğine dönüştürülmüştür.  

( -Subay yetiştirmek üzere öğrenci okutulması, fakülte mezunlarından muvazzaf subay nasbedilmesi, subayların sınıflara ayrılması/sınıflandırma işleri; subaylığa nasıp, albaylığa kadar rütbe terfilerinin yapılması; general/amiral kadrolarının belirlenmesi, üst rütbeler arasında değişiklik yapılması, rütbelerin kuvvet komutanlıklarındaki sınıflara dağıtılması, general/amirallerin görev sürelerinin uzatılması, kuvvet komutanlarının görev süresinin uzatılması/gerektiğinde görevden alınmaları, orgeneral/oramirallerin görev sürelerinin uzatılması gerektiğinde emekliye sevkleri;

-Astsubayların rütbelerinde en az bekleme sürelerinin belirlenmesi, nasıpları, sınıflandırma işlemleri, subaylığa geçiş vb. işlemler;

-Sb/astsubayları zorunlu hizmet sürelerinin, TSK mensuplarının hizmet yerlerinin belirlenmesi, mazeret/yurtdışı izinlerinin verilmesi; yurtdışında çalışma izni verilmesi, Askeri kurumlarda gerektiğinde sağlık personeli görevlendirilmesi ve tazminat ödenmesi;

- Kuvvet Komutanlarının  ( görüş alınmadan) atanması; vb.)

ü  Benzer/aynı kapsamda değişiklikler; 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, TSK İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubay Kanunu,  6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu vb. kanunlarda da yapılmıştır.

ü  TSK kapsamından çıkarıldıkları ve 657 sayılı DMK kapsamına alındıkları için yukarda belirtilen bazı kanunda yer alan "Jandarma/SGK yönelik" ibareler metinden çıkarılmıştır.

ü  Fakülte ve yüksekokul mezunu astsubayların subaylığa atanmalarına yönelik 926 sayılı TSK Personel Kanununda yer alan düzenleme (35/1-f madde) yürürlükten kaldırılmıştır. Astsubaylığa atanma usul/esaslarında bazı değişiklikler yapılmıştır.

ü  MSB merkez/taşra/bağlı/ilgili kuruluşlarında görev yapacak personelin güvenlik soruşturma veya arşiv araştırması işleri MİT/EGM tarafından yapılacaktır.

ü  TSK personeli hakkında uygulanacak disiplin hükümleri ağırlaştırılmıştır.

( Bu bağlamda ihracı gerektiren disiplin suçları arasına terör örgütleriyle ilişkisi olmak durumu da eklenmiş;bir/beş yıllık zaman dilimi için belirlenmiş disiplin cezası/puanı limitlerinin aşılması halinde  disiplin cezası/ puanına bağlı olarak (sürücü belgesine el konulmasına benzer şekilde)  ayırma cezası verilmesi konusunda değişiklikler yapılmıştır.

ü  Genelkurmay ve MSB'da, hukuk müşavirlikleri dışında, ayrıca hukuk sınıfı subayların görev yapacağı, hukuk hizmetleri başkanlık veya birimleri kurulmaktadır.

ü  Albay ve generaller  rütbe bekleme sürelerine bakılmaksızın terfi/emekli edilebilecektir. ( KHK diğer maddelerinde de emekliye sevk açısından Jandarma ve Sahil G.K. personeli içinde kendi teşkilat kanunlarında benzer düzenlemelere yer verilmiştir.)

ü  Askeri Hakimler/ Askeri Yargıtay/AYİM kanunları kaldırılmıştır. 

Askeri hakimlerin adli/idari mercilerine atanmalarına, kaldırılan askeri yargı mercilerindeki görülmekte olan dosyaların devrine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

ü  1111 sayılı Askerlik Kanununa ek madde eklenmiş; "terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı bulunan ve askerliğe elverişli oldukları anlaşılan yükümlülerin" silah altına alınma işlemleri hızlandırılmıştır.

ü  Terörle mücadelede hayatının kaybedenlerin çocuklarının tümü ve kardeşlerinden biri istekleri halinde askerlik hizmetlerinden muaf tutulacaktır.

ü  Savunma Sanayi Müsteşarlığı Kurulmasına İlişkin Kanununda başbakan/savunma bakanına tanınmış bazı yetki ve görevler Cumhurbaşkanına verilmiştir. Müsteşarlığın görev alanı J.Gn.K/SGK ve EGM kapsama alınarak genişletilmiştir.

ü  Disiplin subayı tarafından yapılan inceleme sonucunda bir suç işlendiğinin tespiti halinde dosyanın bir sureti C. Başsavcılığına gönderilecektir.

ü  Pilotların ve  insansız hava aracı (İHA) uçuş ekibinin mali haklarından bazı iyileştirmeler yapılmıştır.

ü  TSK Güçlendirme Vakfı Mütevelli Heyeti Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacaktır.

ü  1632 sayılı Askeri Ceza Kanuna yapılan bir ekleme ile, asker kişilerin "ülke sınırları dışında izinsiz üç gün geçirmeleri"  de yabancı ülkeye kaçmış sayılma halleri arasına alınmıştır.

     40-Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı eğitim hastaneleri ve asker hastaneleri

Sağlık Bakanlığı/bağlısı kurum ve kuruluşlarına devredilmiştir.

ü  TSK özel bakım merkezleri gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar faaliyetlerine devam edecektir.

ü  Özel eğitimden geçen personel tarafından, ( TSK/EGM) operasyonları sırasında, acil sağlık hizmeti verebileceklerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

ü  TSK'da görevli tabip yedek subaylar, Sağlık Bakanlığına bağlı askerlere öncelikli hizmet verecek birimlerde  görevlendirilecektir.

ü   TSK da  ( J.Gn.K/SGK dahil) sağlık astsubaylığı ihdas edilmektedir. ( Sağlık B. devir edilmiş) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde uzmanlık sınavını kazanmış olupta henüz eğitime başlamamış olanlara, MSB/İçişleri bakanlıkları hesabına tıpta uzmanlık eğitimi yapma olanağı getirilmiştir.

       41-657 sayılı Harita Gn. K. lığı Kanununa ek madde eklenmiş;  "uçak vb. araçların uçuş emniyetini etkileyebilecek nitelikteki (yüksek) yapıları yapılması/kaldırılmasına ilişkin bilgilerin HGK bildirilmesi ve bu bilgilerin elektronik ortamda güncel olarak yayınlanması," konusunda düzenleye getirilmiştir.

 

V-GÜVENLİK İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

a)-Jandarma ile Sahil Güvenlik K.

42-2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu; 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu bazı kanunlarda ek/değişiklikler yapılmıştır.

ü  Jandarma ve Sahil Güvenlik K.  İçişleri Bakanlığına bağlı olduğu, personelinin kolluk kuvveti olduğu vurgulanmış, "askeri personel" ibareleri teşkilat kanunlarından çıkarılmıştır. Jandarma ve Sahil G.K. 657 sayılı DMK kapsamına alınmış, Jandarma Hizmetler ve Sahil Güvenlik Hizmetleri adı altında iki ayrı (yeni) sınıf oluşturulmuştur.

ü  Jandarma ve SGK komutanlıklarının kuruluş ve teşkilatlanması İçişleri Bakanlığınca düzenlenecektir.Personelin alınma ve terfi işlemleri İçişleri Bakanlığınca yapılacaktır. Personel atamaları konusunda İçişleri Bakanlığına yetkiler verilmiştir. Personeline verilecek disiplin cezaları için özel bir kanun çıkarılacaktır. Özel kanun çıkarılınca kadar Jandarma ve Sahil G.K. personeli hakkında Emniyet Teşkilatı disiplin mevzuatı hükümleri uygulanacaktır.

ü  Subay ve astsubay ve diğer personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kurulmuştur.  Akademi İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Akademinin öğrenci kaynağı; lise ve dengi okullar, ön lisans, lisans, yüksek lisans mezunları olacaktır.  Ayrıca Jandarma Gn. K. /SGK adına diğer yükseköğretim kurumlarında da öğrenci okutulabilecektir.

ü  Jandarma Gn. K. /Sahil G.K; adlarına sosyal tesisler vb. kurulabilecektir.

ü   J.Gn.K/ Sahil Güvenlik K. nın İçişleri Bakanlığına bağlanmış olmasının sonucu  uyum bağlamında  bazı kanunlarda ek/değişiklikler yapılmış; Jandarma/Sahil binalarının yeni konuşlanacakları yerlerin özel güvenlik bölgesi sınırları İçişleri Bakanlığınca belirlenmesi vb. konularda İçişleri B. yetkilendirilmiş;  TSK  olduğu gibi J. Gn. K. da gümrük vergisi vb. muafiyetlerinden yararlanması olanağı getirilmiştir.

ü   Daha önce yayımlanmış KHK yer alan, terör örgütüne üyeliği vb. nedenlerle haklarında idari işlem tesis edilen, soruşturma/kovuşturma yapılanların pasaportlarının iptal edileceğine yönelik kesinlik içeren ibare, "edilebilir" şeklinde değiştirilmiştir.

43-Güvenlik kuruluşlarının görev ve yetkilerine ait kanunlarda bazı değişikler yapılmıştır.

ü  Kayıp çocukların bulunması konusunda polise  (iletişim tespiti vb.)  bazı yetkiler verilmiştir.

ü  Polise; internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşma, sanal ortamda araştırma yapma/ istihbarat faaliyetinde bulunma yetkisi getirilmiştir.

ü  Terör eylemeleri sırasında ele geçen silahlar, TSK/EGM tahsis edilebilecektir.

ü  Jandarma/SGK statülerindeki değişiklikler doğrultusunda, uyum bağlamında çok sayıda kanunda (Harcırah vb.)  ek/değişikler yapılmıştır.

ü  Jandarma ve SGK Akademisi bünyesinde döner sermaye işletmesi kurulmuştur.

ü  20-EGM'de kurulu Özel Harekat Başkanlığının statüsü diğer başkanlıklara oranla yükseltilmiş,  ÖHB'nı  için ek mali olanak sağlanmıştır.

ü  EGM'de;  çarşı ve mahalle bekçi kadroları dahil muhtelif unvan/ derecelerden (7000+3004 +29.008= 39.004) kadro ihdas edilmiştir.

 

  b)-MİT'le İlgili Düzenlemeler

44-2937 sayılı MİT  Kanununda ek/değişiklikler yapılmıştır.

MİT, Cumhurbaşkanına bağlanmış, bu bağlamda Kanunun yetkileri makamı  belirten bazı maddelerindeki "Başbakan" ibareleri  "Cumhurbaşkanı"olarak değiştirilmiştir. Diğer mevzuatta MİT ile ilgili Başbakana yapılmış atıflar da Cumhurbaşkanına yapılmış sayılacaktır. Cumhurbaşkanının başkanlığında Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.

T.C. vatandaşları hariç olmak üzere tutuklu vaya hükümlüler başka bir ülkeye iade edilebilecek veya başka ülkede bulunanlarla takas edilebilecektir

Devletin çıkarları veya görevin gizliliğinin zorunlu kıldığı hallerde  MİT Müsteşarı ve mensuplarının tanıklık yapma durumları izne bağlanmıştır.)

  45-MİT'in örtülü ödenek giderlerinin yeri; harcama usul ve esasları konularında Cumhurbaşkanı yetkilendirilmiştir.

 

 c)- Çeşitli Konular

 46-İçişleri Bakanlığınca terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı tespit edilen yurtdışındaki eğitim öğretim/sağlık kurumu, vakıf/dernek/şirket yöneticilerine pasaport verilmeyecektir.

Ayrıca pasaportları iptal edilmiş olanların eşlerinin pasaportları da (genel güvenlik açısından) iptal edilebilecektir.

ü  Pasaport ve sürücü belgeleri Nüfus ve Vatandaşlık Gn. Md. tarafından verilecektir.

ü  EGM yurt dışı teşkilatı kapatılmış, İçişleri Bakanlığına yurtdışı teşkilatı kurma yetkisi verilmiş;  İçişleri Bakanlığına yurtdışı teşkilatı için (100)  adet müşavir kadrosu ihdas edilmiştir.

47-2918 sayılı Karayolları Trafik K. değişiklik yapılmıştır. (Taşıtlar için sadece tescil belgesi düzenlenecektir. (Trafik belgesi kaldırılmıştır.)  Yabancı plakalı araçlara uygulanacak idari TPC tebligatsız tahsil edilecektir. Araçların tescil işlemleri ( sistem üzerinden) noterler tarafından yapılacaktır.)

Ayrıca kış lastiği kullanılmasının denetimi konusunda belediyelere yetki verilmiştir.

Diğer yandan trafik hizmetlerini yürütmek üzere Jandarma Gn. K. bünyesinde de (EGM olduğu gibi) birimler kurulmaktadır. (Trafik Daire Başkanlığı, trafik müdürlükleri, il/ilçe trafik zabıtası)

48-3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununda değişiklik yapışmış, özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, lise mezunlarının KPSS şartı aranmaksızın, sözlü sınavla polis eğitim merkezlerine alınması olanağı getirilmiştir. EGM de siber suçlarla mücadele bağlamında pazarlık usulü ihale yöntemi ile 500 civarında teknik personel istihdam edilebilecektir.

49-Köy korucularının unvanlarında ( güvenlik/gönüllü güvenlik korucusu) şeklinde değişikliğe gidilmiştir. Güvenlik korucularının görev alanları gerektiğinde ( valilerin onayı ile iller arası da olacak şekilde) genişletilebilmesi kuralı getirilmiştir.

Güvenlik görevlilerine erken (55 yaşından önce) emekli olma ve yerlerine yakınlarının atanması olanağı sağlanmıştır. Görevle ilişiği kesilmiş (emekli)  güvenlik korucuları ihtiyaç halinde operasyonlarda görevlendirilebilecektir. (Kendilerine harcırah ve ek tazminat ödenecektir.)

 50-5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanununda değişiklik yapılmıştır. (Devletin güvenliğine aykırı suçlardan hakkında soruşturma/kovuşturma açılan ve yurt dışında bulunduğu için kendilerine ulaşılamayanların, R.G. ilanın yayım tarihini izleyen üç ay içerisinde yurda dönmemeleri halinde T.C. vatandaşlığı kaybettirilebilecektir.)

51-Bakan yardımcıları; belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlara görev sürelerinden sonra da (harçsız)  silah taşıma ruhsatı verilecektir

 d)-Genel Kolluk Disiplin Hükümleri

 52-Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında  Özel KHK     (Karar Sayısı: KHK/682) Çıkarılmıştır.

Jandarma ve Sahil G.K. larının İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk kuvveti haline gelmesi, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün dayanağı olan yasa maddesinin AYM tarafından iptal edilmiş olması üzerine, genel kolluk görevlilerinin disiplin işlemlerini yeniden düzenlenmiştir.

Anılan KHK ;

EGM/Jandarma G. K/ S.G.K. görev yapan tüm personeli kapsamaktadır. TSK olduğu gibi sivil personel ayrımı da yapılmamıştır. AYM kararına karşın sivil memurların sendikal faaliyetleri zorlaştırılmıştır.

Emniyet Disiplin Tüzüğündeki düzenlemeler esas alınmıştır. Tüzük; tüm kolluğu kapsayacak şekilde yasaya uyarlanmıştır.

 Disiplin cezası verilmesi gerektiren fiiller ve bunlara uygulanacak cezalar; disiplin kurullarının yetkileri artırılmıştır.

Geçmiş hizmetleri olumlu/başarılı personele bir alt disiplin cezası uygulanabileceğine ilişkin disiplin hukukundaki yerleşik kurala KHK'de de yer verilmiştir.

 Eylemlerin tekrarı halinde daha ağır ceza verilmesini gerektiren durumlarda,  bir/beş yıllık süreler için disiplin cezası/puanı limitleri belirlenmiştir. Bu limitlerin aşılması halinde (sürücü belgesine el konulmasına benzer şekilde) personele meslekten çıkarılması cezası getirilmiştir.

Kolluk görevlilerinin tümü üzerinde tartışmasız bir şekilde sivil yönetim otoritesi tesis edilmiştir.( İllerdeki disiplin komisyonlarına vali yardımcısı başkanlık etmekte, kararlar vali onayı ile kesinleşmektedir. Bakan tarafından kurumların en üst yetkililerine dahi doğrudan,  15 güne kadar aylıktan kesme cezası verilebilmektedir.)                

Yönetmelik kapsamında olan ( Bakanlık YDK yapısı) konuda da KHK iledüzenlenmiştir.İl İdaresi Kanunundaki genel ve özel kolluk üzerinde vali yetkilerine ilişkin madde kaldırılmış, kaymakamlara ilişkin düzenlemelere dokunulmamıştır.

53-Kamu idareleri, döviz türündeki alacaklarını TL olarak tahsil edebileceklerdir.

54-Terör eylemi nedeniyle yaralanmış olup ilgili mevzuatına göre malul sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanamayanlara maluliyet durumlarına göre 1404- 2.150 TL arasında aylık bağlanacak; emekliği hak etmiş olanların aylıkları ise  %25 oranında artırılacaktır. 

              e)-Özel Güvenlik

55-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda değişiklikler yapılmıştır. (Özel güvenlik görevlilerinin (silahlı olarak görev yapacakları) alanlar genişletilmiştir. ÖGG olma koşulları yeniden/ağırlaştırılarak düzenlenmiştir. ÖGG/şirket yetkilileri hakkında güvenlik/arşiv araştırması yapılacaktır.

  Terör örgütlerine veya MGK'ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişilerin özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalıştırılmasına yasak getirilmiştir. Bu durumları tespit edilen şirketlerinde faaliyet izinleri iptal edilecektir. Yasaklara uyulmaması halinde uygulanacak İPC ve diğer yaptırımlar artırılmıştır.)

 56-İlgili kanunlarda değişiklik yapılarak at yarışları düzenlenmesi,  Milli Piyango Gn. Md. oynatılan bazı oyunların oynatılması yetkisi 49 yıl süreyle Türkiye Varlık Fonuna verilmiştir.

 

f)-Sosyal Güvenlik

 57-Sosyal Güvenlik ile İlgili  Bazı Düzenlemeler Yapılmıştır.

ü  (Köy) güvenlik korucularının sosyal güvenlik konuları yeniden düzenlenmiştir.( Güvenlik kurucuları işçi statüsüne (4/1-a) alınmıştır.Ancak güvenlik korucusu olarak görevlendirilenlere İş Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunu hükümleri uygulanmayacaktır.  Sigorta primlerinin tümü valiliklerce ödenecektir. 55 yaşını dolduranların görevle ilişiği kesilecektir. 55 yaşını ve 15 hizmet yılını dolduranlara yaşlılık aylığı bağlanacaktır. Emekli olanlara da görev verilebilecek ve emeklilik aylıkları kesilmeyecektir.)

ü  Köy ve mahalle muhtarlarının sosyal güvenlik konularında ek/değişiklikler yapılmıştır. ( Bağ-Kur statüsünde olan muhtarların SGK primleri Devlet (il özel/idaresi/yatırım izleme koor. bşk.) tarafından ödenecektir. "Muhtar sigortalılığı" getirilmiş, muhtarların sigortalılık hallerinin birleştirilmesi kolaylaştırılmıştır.

ü   5510 sayılı SSGSSK bazı maddelerinde yer alan TSK ibarelerinden sonra gelmek üzere J. Gn. K/SGK ibareleri eklenmiştir.

ü  TBMM ve Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleri gibi, Danıştay ile Yargıtay'ın başkan ve üyeleri de toplumun % 99'unun tabi olduğu ve tümünün kapsama alınması çalışmasının sürdürüldüğü bir süreçte, genel sağlık sigortasının kapsamı dışına çıkarılmıştır.  Bu suretle ilgililerin tedavi ve ilaç giderleri; 5510 sayılı Kanun başta olmak üzere, mevzuattaki sınırlamalara tabi olmadan (ilgililerden katkı payı/ özel sağlık kurumlarında muayene ve tedavilerinden dolayı ek ücret  tahsil edilmeden) çalıştıkları/emekli oldukları kurumlar tarafından ödenecektir.

 

VI-KAMU İDARELERİNDE İSTİHDAM EDİLMEKTE GEÇİCİ PERSONELE ve TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİRİLMESİNE ve GEÇİCİ İŞÇİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER

 

58-Kamu idarelerinde istihdam edilmekte olan geçici personel, taşeron işçiler ve geçici işçileri yönelik düzenlemelerde çok yönlü değişikliklere gidilmiştir.

 

ü   657 sayılı DMK ek/değişiklikler yapılmıştır. Bir yıldan az süreli çalıştırılan ve işçi sayılmayan geçici personel ( 4/C-liler) sözleşmeli personel statüsüne  (4/B) geçirilmektedir. 4/C fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

ü  Kamu İhale Kanununda ek/değişiklikler yapılmış; kanun kapsamındaki kamu idarelerine (bağlısı şirketler dahil); danışmanlık, hastane bilgi ve çağrı merkezi hizmetleri dışında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapma yasağı getirilmiştir.

ü  Geçici iş pozisyonlarında ( mevsimlik/kampanya/orman yangınıyla mücadele işlerinde ) en fazla altı ay istihdam edilebilmekte olan geçici işçilerin, çalışma süreleri dört aya kadar uzatılabilecektir.

ü  Genel yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerinde (bağlısı şirketler dahil) çalıştırılan işçilerin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere (6356 sayılı Kanun kapsamında) kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü imzalanacaktır. Kamu işveren sendikaları ile işçi sendikaları konfederasyonları arasında imzalanacak protokol hükümleri tarafları bağlayıcı olacaktır.

ü  İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşlar personel istihdamına dayalı (özel güvenlik dahil) hizmetleri,  doğrudan hizmet alımı suretiyle,  mevcut şirketlerinden satın alacaklardır. Belirtilen niteliklere sahip şirketleri bulunmuyorsa bu amaçla bir şirket kurabileceklerdir. Bu bağlamdaki usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenecektir.

ü  Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından  4.12.2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlardan; 657 sayılı DMK 48 md. genel koşulları taşıyan; emekli/malullük aylığı almaya hak kazanmamış, açtıkları davalardan yazılı olarak feragat eden, alt işverenden (taşerondan) olan  alacaklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edenler; on gün içinde başvuruda bulunmaları, katılacakları sınavda da başarılı olmaları halinde vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına topluca geçirileceklerdir.

 (İl Özel İdareleri, belediye ve bağlısı idarelerdeki çalışanlar ise (kurulu/kurulacak olan) şirketlerde işçi statüsüne geçirilecektir.)

ü  Bunlar daha önce yürüttükleri hizmetlerde istihdam edilecektir. Mali ve sosyal hakları, alt işveren işçilerini kapsayan Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanmış toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenecektir.Yüklenicilerle yapılmış olan hizmet alım ihaleleri feshedilecek; sözleşmelerin feshedilmiş olması veya  fesihten ötürü iş miktarındaki azalma nedeniyle  oluşacak  zararlarını karşılamak üzere ( gerçekleşme durumlarına göre)   sözleşme tutarı üzerinden  yüklenicilere % 5 tazminat ödenecektir. Yükleniciler başka bir hak talep edemeyeceklerdir.

ü   Çalışacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, personelin tümünün  idare bünyesinde çalıştığı, yaklaşık maliyetin en az %70 inin işçilik giderlerinden  oluştuğu,  yıl boyu devam eden süreklilik arz eden  işlere ilişkin hizmet alımları; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilecektir.  ( Belediyelerdeki yıl boyu devam eden, niteliği gereği süreklilik gösteren, haftalık çalışma saatlerinin tümüyle idare için kullanıldığı; park/bahçe bakım ve onarım, çöp toplama temizlik işlerine ilişkin alımlarda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak  kabul edilmektedir.)

ü  Yüklenicinin hizmet sözleşmesi kapsamında kullandığı taşınırlar ile tüketim malzemelerinden ihtiyaç duyulanlar satın alınabilecek/kiralanabilecektir.

ü   2017 yılında, bir yıldan az süreli personel istihdamına dayalı hizmet alımlarında çalışanlar  kamu idarelerinin geçici işçi pozisyonlarında istihdam edilebilecektir.

 

 

 [1] 667-669,671 ve 674 sayılı KHK'ler; TBMM tarafından da kabul edilerek 6749, 6755-6758 sayıları ile yasalaştırılmıştır.

[2] Görevine son verilen personel sayısına ilişkin rakamlar, KHK ekinde R.G. yayımlanmış listeler üzerinden derlenmiştir. Bu yüzden R.G. yayımlanmayanları ( sözleşmeli statüde olup sözleşmeleri feshedilenleri, MİT' te görevine son verilen 118 personeli vb.) kapsamamaktadır   http://pbk.tbmm.gov.tr/Butce_Takvim_Tutanaklar

[6]. Anayasa Mahkemesinin 20/6/2017 Tarihli ve  2016/22169 Başvuru Nolu Kararı.

[7] İçişleri Bakanı S. Soylu'nun 15.11.2017 günlü sunuşu (https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.tutanaklar?pKomKod=17&pDonem=26&pYasamaYili=3)

[8] İçişleri B. S.Soylu'nun sunuşu.

[9]  Başbakan Yardımcısı N. Canikli'nin İzmir Milletvekili  A. Sertel'in 7/11936 sayılı soru önergesi üzerine verdiği 17.05.2017 günlü yazılı cevabı ve 8.07.2017 günlü Milliyet Gazetesinde yer alan açıklamalar.

 Son olmadan bir öncesi...

Mahmut ESEN


Rogg & Nok Haber Servisi:- Rogg & Nok Bağımsı Özgür Fikir, Düşünce yazar Grubu

E-Posta ile gönderilen veya direk Web sitesine yayınlanması için gönderilen yazıların fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal/siyasal içerikli paylaşımlar TC Anayasasının;
MADDE 25: "Düşünce ve Kanaat Hürriyeti";
MADDE 26: "Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti"
kapsamında Web sitemizde yapılmıştır.
Kişisel veya kurumsal Demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve/veya şiddet/baskı altına alınması, bu nedenle
"Yazar olan biz Hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısı ile olası her türlü anti-demokratik yasal girişimi",
TC Anayasası, AİHM ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz…

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Güvenlik Kodu: Guvenlik
Yorum
Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Rogg&Nok Haber- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Rogg&Nok Haber Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin roggnok@gmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir