10 Aralık 2018 Pazartesi 08:30:27
» Mahmut ESEN: YENİ KHK'LERE TOPLU BAKIŞ

Mahmut ESEN: YENİ KHK'LERE TOPLU BAKIŞ

...
Paylas
http://www.bagimsizozgurmedya.com
Mahmut ESEN: YENİ KHK'LERE TOPLU BAKIŞ
http://www.bagimsizozgurmedya.com/turkhaber.html
Türkiye - 26 Aralık 2017, Salı 15:46:55
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

...

Anayasanın 121 inci maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre,  Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 20.11.2017 tarihinde kararlaştırılmış, 24.12.2017 günlü R.G. yayınlanmış olan 695-696 sayılı (toplam 2 adet) KHK getirilmiş düzenlemeler  bölümler halinde (çözümlemeli olarak) özetle aşağıya çıkarılmıştır.

                                                    

 

A-OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (Karar Sayısı: KHK/695)

 

695 sayılı KHK ile, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan:

 

·         (2756) kamu personelinin görevine son verilmiş, daha önce görevine son verilmiş (115) kamu personeli  görevine iade edilmiştir.

 

·         Ayrıca (2) gazete; (7) dernek, (7) vakıf ve (1) tıp merkezi kapatılmıştır. Daha önce kapatılmış olan (1) vakıf kuruluşunun faaliyetine izin verilmiştir.

 

(Bu suretle milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlendiği için kapatılan ve R.G. yayımlanmış listelerde gösterilen kurum ve kuruluşların  türleri itibarıyla sayıları:

 

(yeniden açılan/faaliyetine izin verilmiş toplam (284) kurum/kuruluş hariç olmak üzere;)  (47) özel sağlık kurum/kuruluşu, (881) özel öğretim kurum ve kuruluşları, (108) öğrenci yurdu,  (110) vakıf ve (1.427) dernek, (15) vakıf yükseköğretim kuruluşları, (19) sendika; (44) özel radyo ve televizyon, (109) gazete/ dergiler/ yayınevi/dağıtım kanalına ulaşmıştır. 

 

·         KHK ile ayrıca, terör örgütleriyle üyeliği,  irtibatı/iltisakı değerlendirilen   TSK  mensubu personelin rütbeleri geri alınmış, emekli kimlikleri iptal edilmiştir.

 

·         İhraç edilmiş kamu personelinin toplamına ilişkin güncel (birleştirilmiş) veriler aşağıya çıkarılmıştır:

 

(4.342) yargı,  (7.098) TSK, (3.456) Jandarma, (157) Sahil G.K, (23.043) EGM mensubu ve (76.819) diğer kamu görevlileri olmak üzere toplam  (114.915) kişinin görevlerine son verilmiştir. (Görevine son verilenlerden 1.837  personel (oranı %,1,6);  daha sonra görevlerine iade edilmiştir.)[i]

 

 

KHK uyarınca  görevlerine son verilmiş kamu personelinin sayısı;  bazılarının hizmet sınıfı/ kurumlara göre dağılımı, (2016 Mayıs ayı itibarıyla[ii]) sektördeki çalışanlara oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

 

Sıra No

Kamu Personelinin

Hizmet Sınıfı/Kurumu

Sektörde

İstihdam Edilenlerin

Sayısı

Görevine Son Verilenlerin Sayısı

Görevine Son Verilenlerin

İstihdam Ed. Oranı  (%)

1-

Yargı Mensupları (As. Hakimler Hariç)

15.899

4.342

27,3

2-

Mülki İdare Amirleri

2.181

430

19,7

3-

EGM

259.751

23.043

8,87

4-

Öğretim Elemanları

129.225

5.707

4,4

5-

Eğitim Öğretim Hizmetleri

925.825

33.898

3,6

6-

TSK (Jandarma/ Sahil G.K. dahil )

241.561

10.720

                    4,4

7-

Din Hizmetleri

110.447

            3.082

2,8

8-

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizm.

398.608

7.659

1,9

9-

Mahalli İdareler

 228.447 

            4.170

                      1,8

     KAMU PERSONELİ GENELİ

   3.390.738

        114.915

3,4

 

 Görevine son verilen personelin bazı sınıf/kurumlar itibariyle, toplam çalışanlara oranında; ilk sırayı yargı mensuplarının aldığı, yargı mensuplarını mülki idare amirlerinin izlediği görülmektedir. 

 

B-OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KHK (Karar Sayısı: KHK/696)

 

                    KHK ile toplumsal/kişisel yaşamın tüm evrelerini ( yargı/milli savunma/iç güvenlik/kamu personeli/sosyal güvenlik/belediye/ihale vb.) kapsayan alanlarda, sayıları 54 adedi bulan  (genel nitelikli) muhtelif kanunlarda, (bazıları mükerrer olmak üzere) "torba yasa" tekniğiyle ile olağanüstü hal ilan ediliş nedenleri ve süresi ile de sınırlı olmayan çok sayıda/köklü değişiklikler yapılmıştır.

 

           I-YARGI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

 

 • Danıştay'ın üyelerinin kadro sayısı 16, Yargıtay üyelerinin kadro sayısı 100 artırılmıştır.TBMM ve Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleri gibi, Danıştay ile Yargıtay'ın başkan ve üyeleri de toplumun % 99'unun tabi olduğu ve tümünün kapsama alınması çalışmasının sürdürüldüğü bir süreçte, genel sağlık sigortasının kapsamı dışına çıkarılmıştır.  Bu suretle ilgililerin tedavi ve ilaç giderleri, 5510 sayılı Kanun başta olmak üzere, mevzuattaki sınırlamalara tabi olmadan çalıştıkları/emekli oldukları kurumlar tarafından ödenecektir.

 

·  15.7.2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemlerinin bastırılması kapsamında hareket eden kişilerinde de ( resmi sıfatı/görevi olanlar da olduğu gibi) fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumlulukları doğmayacaktır.

 

·  5271 sayılı CMK bazı ek/değişiklikler yapılmıştır. (Bazı suçlara ilişkin olarak postada el koyma işlemini yerine getiren kolluk memurları C. Savcısının talimatı üzerine zarf vaya paketleri açabilecektir. Teknik araçlarla yapılacak izlemelere ilişkin yönetmelik çıkarılacaktır. Müdafiin maazeretsiz olarak duruşmaya gelmemesi halinde de duruşmaya devam edilebilecektir. Duruşmada belge ve tutanakların okunması yerine anlatılması cihetine gidilecektir.)

 

· Terör Kanunu kapsamına giren suçlardan tutuklu/hükümlü olanlara duruşmalarında tek tip kıyafet giyme zorunluluğu getirilmiştir.

 

· Türk Ticaret Kanununda ek/değişiklikler yapılmış; terör örgütlerine aidiyeti/iltisakı/aidiyeti nedeniyle kayyım atanmış şirketlerin denetimlerinde kayyımlara ve  denetçilerine yönelik bazı kolaylıklar (istisnalar) getirilmiştir.

 

 

              II-TSK/MİLLİ SAVUNMA İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

 

 • Terörle mücadelede hayatının kaybedenlerin çocuklarının tümü ve kardeşlerinden biri istekleri halinde askerlik hizmetlerinden muaf tutulacaktır.
 •  TSK da  ( J.Gn.K/SGK dahil) sağlık astsubaylığı ihdas edilmektedir. ( Sağlık B. devir edilmiş) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde uzmanlık sınavını kazanmış olupta henüz eğitime başlamamış olanlara, MSB/İçişleri bakanlıkları hesabına tıpta uzmanlık eğitimi yapma olanağı getirilmiştir.
 • Savunma Sanayi Müsteşarlığı Kurulmasına İlişkin Kanununda başbakan/savunma bakanına tanınmış bazı yetki ve görevler Cumhurbaşkanına verilmiştir. Müsteşarlığın görev alanı J.Gn.K/SGK ve EGM kapsama alınarak genişletilmiştir.
 • TSK Güçlendirme Vakfı Mütevelli Heyeti Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacaktır.
 • 926 sayılı TSK Personel Kanununda ve 1325 sayılı MSB çok sayıda ek/değişiklik yapılmıştır. [( MSB bünyesinde askeri fabrika ve tersanelerin geliştirilmesi, ticari faaliyetlerde bulunması amacıyla  Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFALT A.Ş.)  kurulmuştur.]
 • Disiplin subayı tarafından yapılan inceleme sonucunda bir suç işlendiğinin tespiti halinde dosyanın bir sureti C. Başsavcılığına gönderilecektir.

 

 

              III-GÜVENLİK İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

 • Bakan yardımcıları; belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlara görev sürelerinden sonra da (harçsız)  silah taşıma ruhsatı verilecektir.
 • Trafik hizmetlerini yürütmek üzere Jandarma Gn. K. bünyesinde de (EGM olduğu gibi) birimler kurulmaktadır. (Trafik Daire Başkanlığı, trafik müdürlükleri, il/ilçe trafik zabıtası)

 

 

               IV- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

 • Türkiye Vakıflar Bankası A.O. hisseleri devir/satın almak suretiyle Hazineye geçecektir. Ödemeler için kullanacağı kira sertifikası ve Devlet iç borçlanma senetleri için Hazineye bazı kolaylıklar sağlanmaktadır.
 • Diyanet İşleri Başkanlığındaki başkan yardımcısı kadrosu beşe yükseltilmiş, yurtdışı görevlere atamalar yeniden düzenlenmiştir.
 • 4634 sayılı Şeker Kanununda ek/değişikler yapılmış, Şeker Kurumu kaldırılmış, şeker rejimi/üretimi vb. konuların uygulaması Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bırakılmıştır.
 • 4733 sayılı Kanunda ek/değişikler yapılmış; tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesi; tütün/alkolün üretilmesi ile alım satımı konularında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilendirilmiş; Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu kapatılmıştır.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığına; iki yıl süre ile, il ve ilçelerdeki kültür merkezlerinin yapım ve onarımlarını,  yatırım programında yer alma ve ödeneği bulunma koşulu olmadan ve pazarlık usulü ile ihale ederek, yaptırma yetkisi getirilmiştir.
 • Görece az gelişmiş yörelerdeki yatırımları canlandırarak istihdamı, üretimi vb. artırmayı amaçlayan Cazibe Merkezleri Programı Ekonomi Bakanlığınca yürütülecektir.
 • PTT'de bazı genel yasaların  (ihale, taşıt, harcırah,kamu konutları, personel alımı ve istihdamı vb.) uygulanmayacağına yönelik istisnai hükümler getirilmiştir.
 • Merkezi Ankara'da olan Türkiye Şehit Yakınları ve Gazileri Dayanışma Vakfı kurulmuştur.

 

 

 V-KAMU İDARELERİNDE PERSONEL İSTİHDAMI ve TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİRİLMESİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

 •  657 sayılı DMK ek/değişiklikler yapılmıştır. Bir yıldan az süreli çalıştırılan ve işçi sayılmayan geçici personel ( 4/C-liler) sözleşmeli personel statüsüne  (4/B) geçirilmektedir. 4/C fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Kamu İhale Kanununda ek/değişiklikler yapılmış; kanun kapsamındaki kamu idarelerine (bağlısı şirketler dahil); danışmanlık, hastane bilgi ve çağrı merkezi hizmetleri dışında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapma yasağı getirilmiştir.
 • Geçici iş pozisyonlarında ( mevsimlik/kampanya/orman yangınıyla mücadele işlerinde ) en fazla altı ay istihdam edilebilmekte olan geçici işçilerin, çalışma süreleri dört aya kadar uzatılabilecektir.
 • Genel yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerinde (bağlısı şirketler dahil) çalıştırılan işçilerin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere (6356 sayılı Kanun kapsamında) kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü imzalanacaktır. Kamu işveren sendikaları ile işçi sendikaları konfederasyonları arasında imzalanacak protokol hükümleri tarafları bağlayıcı olacaktır.
 •  İnsansız hava aracı (İHA) uçuş ekibinin mali haklarından bazı iyileştirmeler yapılmıştır.
 • İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşlar personel istihdamına dayalı (özel güvenlik dahil) hizmetleri,  doğrudan hizmet alımı suretiyle,  mevcut şirketlerinden satın alacaklardır. Belirtilen niteliklere sahip şirketleri bulunmuyorsa bu amaçla bir şirket kurabileceklerdir. Bu bağlamdaki usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenecektir.
 • Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından  4.12.2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlardan; 657 sayılı DMK 48 md. genel koşulları taşıyan; emekli/malullük aylığı almaya hak kazanmamış, açtıkları davalardan yazılı olarak feragat eden, alt işverenden (taşerondan) olan  alacaklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edenler; on gün içinde başvuruda bulunmaları, katılacakları sınavda da başarılı olmaları halinde vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına topluca geçirileceklerdir. 

               (İl Özel İdareleri, belediye ve bağlısı idarelerdeki çalışanlar ise (kurulu/kurulacak olan) şirketlerde işçi statüsüne geçirilecektir.)

 

 • Bunlar daha önce yürüttükleri hizmetlerde istihdam edilecektir. Mali ve sosyal hakları, alt işveren işçilerini kapsayan Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanmış toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenecektir.Yüklenicilerle yapılmış olan hizmet alım ihaleleri feshedilecek; sözleşmelerin feshedilmiş olması veya  fesihten ötürü iş miktarındaki azalma nedeniyle  oluşacak  zararlarını karşılamak üzere ( gerçekleşme durumlarına göre)   sözleşme tutarı üzerinden  yüklenicilere % 5 tazminat ödenecektir. Yükleniciler başka bir hak talep edemeyeceklerdir.
 •  Çalışacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, personelin tümünün  idare bünyesinde çalıştığı, yaklaşık maliyetin en az %70 inin işçilik giderlerinden  oluştuğu,  yıl boyu devam eden süreklilik arz eden  işlere ilişkin hizmet alımları; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilecektir.  ( Belediyelerdeki yıl boyu devam eden, niteliği gereği süreklilik gösteren, haftalık çalışma saatlerinin tümüyle idare için kullanıldığı; park/bahçe bakım ve onarım, çöp toplama temizlik işlerine ilişkin alımlarda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak  kabul edilmektedir.)
 • Yüklenicinin hizmet sözleşmesi kapsamında kullandığı taşınırlar ile tüketim malzemelerinden ihtiyaç duyulanlar satın alınabilecek/kiralanabilecektir.
 •  2017 yılında, bir yıldan az süreli personel istihdamına dayalı hizmet alımlarında çalışanlar  kamu idarelerinin geçici işçi pozisyonlarında istihdam edilebilecektir.


[i] Görevine son verilen personel sayısına ilişkin rakamlar, KHK ekinde R.G. yayımlanmış listeler üzerinden derlenmiştir. Bu yüzden R.G. yayımlanmayanları ( sözleşmeli statüde olup sözleşmeleri feshedilenleri, MİT' te görevine son verilen 118 personeli vb.) kapsamamaktadır  http://pbk.tbmm.gov.tr/Butce_Takvim_Tutanaklar

[ii] http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/istatistikler/kamu-personeli-istatistikleri

 

Saygılarımla.                                                                                                

 

               Mahmut ESEN


Rogg & Nok Haber Servisi:- Rogg & Nok Bağımsı Özgür Fikir, Düşünce yazar Grubu

E-Posta ile gönderilen veya direk Web sitesine yayınlanması için gönderilen yazıların fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal/siyasal içerikli paylaşımlar TC Anayasasının;
MADDE 25: "Düşünce ve Kanaat Hürriyeti";
MADDE 26: "Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti"
kapsamında Web sitemizde yapılmıştır.
Kişisel veya kurumsal Demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve/veya şiddet/baskı altına alınması, bu nedenle
"Yazar olan biz Hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısı ile olası her türlü anti-demokratik yasal girişimi",
TC Anayasası, AİHM ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz…

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Güvenlik Kodu: Guvenlik
Yorum
Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Rogg&Nok Haber- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Rogg&Nok Haber Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin roggnok@gmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir